روی جذب بیمار تمرکز کنید،
سایر کارها به عهده آریامدتور!