بیمار کاشت موی بلژیکی آریامدتور را به گردشگران پیشنهاد می‌دهد