“هرگز نمی‌توانستم تصمیمی بهتر از انتخاب آریامدتور بگیرم”