شعبه آریامدتور در یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران تأسیس شد