دانشجوی فلسطینی برای سه جراحی، مرزها را رد کرد و از دانمارک به ایران آمد!