مترجم همراه من نه فقط یک مترجم، که مانند خواهرم بود!