درمان به زبان مادری – مترجم درمانی و نقش انکارنشدنی او در بیمارستان‌

موضوع از آن‌جا شروع می‌شود که در نگاه بسیاری از مسئولینِ بیمارستان‌ها و فعالان حوزه مدیکال توریسم، تنها تسلط به زبان خارجی برای مترجمان بیمارستان کافی قلمداد می‌شود. حال آن‌که، به قول شاعر بلندآوازه‌مان حافظ شیرازی، نه هر که آینه سازد سکندری داند! در پُست زیر، به بیان ضرورت حضور مترجم درمانی در کنار بیماران خارجی پرداخته‌ایم و جایگاه مترجم را در تسهیل فرآیند گردشگری سلامت و ارتقاء اعتبار این حوزه بررسی کرده‌ایم.