افتتاح کلینیک دندان پزشکی ایرانی در عمان با حضور آریامدتور