استانداردهای مترجم درمانی

از استقبال تا بدرقه بیمار

گردشگران سلامت از نقاط مختلف کره زمین به کشورهای دیگر سفر می‌کنند؛ بدون اینکه از زبان، فرهنگ، غذا و به طور کلی محیط کشور مقصد اطلاعات چندانی داشته باشند.
به منظور فراهم آوردن اقامتی آرام و بی‌دغدغه برای بیمار، طیف وسیعی از خدمات پشتیبانی نیاز است؛ که یکی از مهم‌ترین‌های آن “ترجمه” است.
در مطلب پیش رو از جزئیات و استانداردهای یک مترجم همراه بیمار برایتان نوشته‌ایم.