رونمایی از دو سرویس جدید آریامدتور: الومدیکال و مدتور لجستیک