خداحافظی با نگرانی‌های پس از عمل- ماجرای نیکولای از رومانی برای جراحی سینه