عمل بینی در ایران: ببینید که چه چیزی سمیرا را از دانمارک به ایران کشاند