دختر دورگه‌ی آلمانی ششمین عمل بینی خود را در ایران انجام داد