روایت تصویری رویداد اکو در اردبیل از دریچه‌ی دوربین آریامدتور