آریامدتور، حامی دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی اکو در اردبیل