جراحی لازیک در ایران – تجربیات بیمار ما از سفر درمانی