“هیچ مشکلی با زبان نداشتم چون مترجم همه جا ما را همراهی می‌کرد”