جۆانکاری ددان لە ۆڵاتی ئێران و ددان پزێشکی دە تۆانێت، به شناسایی کردن، به رگردن، و دەرمان کردن نەخۆشی کان چاله ی ددان وە کوو ددانه کان، ئارۆ، و باقی نه خۆشی نه کان ددان له رابته بێت. ددان پزێشکی له ئێران شێوە کانی زۆری هەیه که خەڵک بتۆانێن هۆش ددان یان بێت، جۆانکاری ددان و چاک کردنه وە ی ددان له دە ستە ی دیان پزێشکی دادە نرگێت.

له دە ستە کانی دیان پزێشکی، جۆانکاری دیانه که به کار دیان پزێشکی اشارە دە کات و هە دە ف جۆانکاری دیان و ئارۆ یه. جۆانکاری دیان له قیافه، له جێگه، له ئه ندازە، و له قیافه ی پێ که نین دا شۆێن دادە نێت. جۆانکاری پێ که نین له جۆانی و ئێعتماد به نه فس ئه سه ر دا ئه نێت. عه مه لیاتی جۆان کاری دان به ئاسایی ئه نجام دە ۆی و ئه ۆ مه ۆادانه که ئیستفادە ده بێت نه تیجه ی مۆ تمە ئێن ارایه ئه بێت. له خاسیه کان درووس کردن دیان که له ته رێق دە رمان جۆانکاری ئه نجام دە بێ چه رمێگ کردن دیانه که ئه ۆ کاته که دان پڕ دە که ینه وە به عزێ مه ۆاد وە کوو کامپۆزیت بۆ رە نگ کردن دیان به کار ده به ین.

ئه ۆ مه ۆادانه که بۆ جۆانکاری دیان به کار دێن:

چه رمگ کردن دیان، ڤه ینر کان دیان ( ۆه رە قە کان دیان ) پڕۆتێز دیان، پردە کان دان ، اۆرتۆ دۆنسی، پڕ کردنە ۆە ی دیان، مقیاس دیان، ئیمپله نت دیان و تاج دیان .

ته ۆاۆی ئه ۆ خێدمه تانه که له جۆان کاری دیان به رێۆه دە چێت ؛

چاندن ددان

ئیمپڵه نت دیان

ئیمپڵه نت کردن دیان ده تۆانی بۆ بنچینه ی دیان دە ستکردێی لایق و جیاۆازه . هه رۆه ها که بنجه ی دیان به شێۆه ی جۆان هۆشی به دیان و هه س ، هه رۆایشه ئیمپڵه نت موسته قیم به استقان دیان ۆە سڵ دە بێت و دیانه کازبه کان یان تاجی دیان له سه ر جێگای خۆی دادە نێت.ئیمپڵه نت دیان له مه ۆادێ ۆە کوو تیتانیۆم درووس کراۆه و له جێگای خۆی به یە ک دانه پێچ به ناۆ ئاستانه سفت کراۆە .بۆ ئه ۆه ی که ئیمپڵه نته که تان جۆان بێت شە رته ئارۆ تان قه ۆی بێت ۆ زام تان زوو خۆش بێت . به جۆانی به رێگه ۆ بچێ تا آخر دیانتان ده تۆانی چاک بمێنێت.

چاندن ددان

تانج

تانج کان، که به ناۆ کڵاۆه کانیش ناسراۆه ده تۆانێت رە سم ، رە نگ و کاره سای ئه سلی دیان بشناسێته ۆە .تانج کان بۆ ئه ۆه ی که له بان دیان دابنرێت زۆر باشو به که ڵکه ، تانج له مه ۆادێ ۆه کوو ویره ،چینی،سرامیک، و تێکه ل کردن ئه م جۆره مه ۆادانه یه.

فه نه ر چینی (له مینیت دیان)

چینکۆ به شێۆه ی پێسێ ناسک له چینی که به دیان ۆە سڵ ده بێت تاکوو ره نگ و رە سم دیان باشتر نیشان بدات، فه نه ر ده تۆانێت پێ که نین ئیۆه جۆانتر نیشان بدات. چینکۆ ته نانه ت بان ۆ به ر دیان دا دە پۆشنێت. فه نه ر بۆ ۆە سل کردن به ین دوو دیان به کار دە برگێت که جێگه خالی کان پڕ ده کات و دیان زە عیف کان قه ۆی تر نیشان ئه دات . فه نه ر هۆش دیان خراۆه کانی هه سۆ و چاۆه رۆانیان ده کات.

چاندن ددان

چه رمێگ کردن دیان

ئه ندامانێک که چایی و قه هۆە ، یان شه راۆ ، سیگار زۆرتر دە خۆن به راستی به چه رمێگ کردن دیان نیازیان هه یه .له جۆان کاری دا دیان تان چه ن دە رە جە رۆشن تر دە بێت . عه مه لیاتی چه رمێگ کردن دیان له ته ۆان دووکتر و پزیشکانی مۆتە خە سس به ر دێت و نابێت بە که سانی دیکه ئیجازە ی ئه م کارانه بدرگێت چۆنکه سڵامه تی دیان به خه ته ر ده که فێت. یه کێک له ۆ رە ۆێشانه ضله ی مه خسووس دیانه و ئه ۆ یه کی تر له یزر کردنه که ئه بێ دووکتر ئه نجامی بدات.

چاندن ددان

کێشاندن دیان

ئه گه ر دیان زۆر ئاسیبی دیۆێت و پووسیدە بێت و ب ه هیچکام له ۆ کارانه ۆە کوو تانج دانان یان پر کردن یان باقی دە رمانە کان درووس نه بێت ئه بێ بله جێگای کێشین .و یا حه تا که سانێک که دیان ئیزافیان هه یه و یا حه تا ئه ۆ منداڵانه که دیانه کان یان له وە خت خۆی نارێزێت ، ئه ۆانیش چاره یان جۆز هه ل کێشادن نیه.به دوو شێوە دە تۆانین دیان له ناۆ دە م خارج که ین ، یه کێ شێوە ی عه مه له ۆ ئه ۆ دیکه ی تریش هه ل کێشاندن سادە یە ، شێۆە ی عه مه لیات زۆر سە خت تر له ۆ رە ۆێشی دیکه س.

پڕ کردن دیان

پر کردن دیان باشترین رێگه بۆ ئه ۆ دیانانه سه که ئاسیب یان دیۆە و گه نیاگه . پڕ کردن دیان باعێس دە بێت ئه ۆ دیانانه که خراۆ بوون دووباره به جۆانی رێک بن و ەە رۆە ها ئیتر جارێ تر نه گه نێت. مه ۆادێ که ئیسفادە دە کڕێت بۆ پڕ کردن وە کوو ، ته ڵا، چینی ، رە زین کامپۆزیتی ۆ آڵگامه . وە نه زە ر دووکتر بۆ به کار بردنیان مۆهێمه .

درووس کردن و قه ۆی تر کردن بنچینه

شێۆازی ئه نازە گرتن و بنچیننه درووس کردن ، یان وە کوو ته میس کردن قە وی ناسراۆە که بۆ حه زڤ کردن دیان و پلاک دیان کاربردی هه یه،که پلاک دیان و سیمان دیان حه زڤ دە کات .ل م شێۆازە ئه ۆ جێگانه که به ریشه وە س دە بێت ساف تر دە کات.ئه گه ر دیان کان هه ڵ بتۆقی یا سوور بت یا خۆێن برێژنێت یا تام دە م بگۆرێت و یا دیان کان شڵ بێته ۆ ئه م نوع عه مه لیاته بۆ ئه م نه خۆشانه که به ناۆ پریۆدنتال ناسراۆن ته ۆ سیه دە کرێت. له م عه مه لیاته دیان ۆ ئارۆ سالم دە مێنێت.

پێلان دانیان بۆ دیان

ئه گه ر دیان کانتان دارزیاۆت یا فاسله ی بت ده تۆانین له به ین ئه ۆ جێگه خالیانه پێلان دابنین که به ئاسانی فه زای خالی به ین دیان کان که م کات ۆ جۆانتری کات، ئه ۆه که به ین دیانه کان نامۆره ته ب بت باعێس دە بێت که خه لک تووره بن ۆ یان رۆح یان آزار بۆێنی که به م حاله ته، نه خۆشین ئارۆ، ناراحه تی مه فسه ل دەلێن یان کێشه ی زار دە ۆتریت. پرد کان له گه ل تانج کان دە تۆانێن دیان قه ۆی تر بکه ن ۆ شکل و شێۆه یان جۆانتر ده کات.پرد و تانج یان ئیمپله نته کان که هه یه ئه بێ فه قه ت ل لای دووکتر دە سکاری بت.

چاندن ددان

پرۆتێز کردن دیان

پرۆتێزە کان دیان له مه ۆادێ وە کوو ئه کریلیک، نایڵۆن، یان ڤیرە درووس دە کرێت.پرۆتێز کان دیان به آسانی له بان دیان و ئارۆ دا نریت، دۆای ئه ۆه که دۆارە دیان تان دانیا یا جێ به جێ تان کرد به راحه تی ده تۆانن پرۆتێز کان لا بۆەن و بێ ەیچ کێشە ێک ۆه ری بگرن.ئه گه ر ئه ۆ دیانانه که لابراۆن زۆر یان نیازی به پرۆتێز بت ده تۆانین په که یج کامل درووس که ین و له جێگه خالی کان دای بنین.پرۆتێز دیان هان تان ده دات که به جۆانی قسه که ن، به ئاسایی نان بخۆەن، شێۆازی خۆتان جۆانتر که ن و به خیا راحه تتر ژیان تان بۆە نە پێش.

ئۆرتۆدێنسی

ئه ۆ دیانانه که زۆر هه لتۆقیاگن و زۆر چه وێڵ بن بۆ ئه وه ی بتانین ته میسی که ین زه حمه ت زۆری گه رە ک، و ناحه ز و آزار زوری هه یه.ئۆرتۆدێنسی بۆ ئه وکه سانه آمۆژیاری ده کرێت که دیان یان زە عیف و ناحه زه و پێان خۆشه که دیان یان جۆان تر و شێۆه شیرین تر بت. پرۆتێزکان وە کوو ئینوازلینگ، ته راز ئینمان، ته راز سیمپڵ، پرۆتێزە قه ۆی کان وە کوو داموون که حه تا شءوازی لچ ده گۆرێت.له باقی ئیمتیازه کانی ته سمه کردنی دیان : ئه وه که ب هه میشه ماندگار دە بێ، دیان که متر آزار دە بینێ، راحه ت تر قسه دە که ن، و دیان تان سالم تر دە مێنێت.

لە گەڵ ئێمە پەیوەندی بگرن

هه ر ئیسته ڵه ۆاتس آپ/ ڤایبر/ تلێگرام /ئیمۆ/به ژماڕه ی 989129570479+ یان ئیمه یل info@arimedtour.com په یامه ک بنێرێن و پڕسیاره کانتان بۆ هاۆکاره کانمان بنێرێن تا له لایان دووکتر کان ئیمه جۆاۆیان بدریێته .ئێۆه ده توانن له سه ر ئه ۆ عه لامه ته له ژیرتڕ کلێک که ن و کاغه ذی شڕکه تمان بنووسن.
چه پێش تت ئه ۆ کاته ئه ئێوه له گه لمان په یوه ندی بگرن ?
له باڕه ی ده رمانێ که اتانه ۆێت سۆال بکه ن .
پرسیاره که تان له لایان دووکتره کانمان له کۆمپانی ئاریا جۆاۆ ئه دڕگێت.
ئه ۆ که سه که له به ر ده س دووکتر هه س له ته ڕێق کاغه زێ که نووسراوه له گه ل تان په ێوه ندی ده گرین و ئیتلاعات زۆرتڕ تان پی ده درگێت .

[ARForms id=118]