ئه مرۆژە له جیهان دا خه ڵک زۆرتر روو له ۆ عه مه لیاتانه دە که ن که  بو جۆانکاری بێ نەشتەرگەری لە ئێران ئەنجام دەبێت، که زۆ جار پێش دێت هه موو ی عه مه لانه وەکوو یه ک ده بن و شێۆاز یان یه ک جۆر ده بێ. ئه م جۆر نەشتەرگەری زەحمەتی کەمترە ۆ زام دە رناکه ۆێ و بەلکوو زووتر چاک دەبێ، هه ر ئێشی زۆر که مه و هەزینەیشی زۆر له سه رە ۆ نیه، په س زۆر که س پێان خۆشترە بەم شێوازه دەرمان بن، که له ئێران له م عه مه لیاته که جۆانتر تان بکات زۆرتر ئیستفادە دە بێت. ئه شێۆه بۆ ئەۆ ئه ندامانه به کار دێت که حه ز بە تکنیکه کان عه مەل کردن نایت و پێان خۆشه له عه مه لیاتێ وە کوو: ته زرێق ناۆ پێس، دە سکاری عه زۆلانی، چینه و چرووک ئاۆە کی کان، دەرمان کانی پێس، وە کوو چه سبه شیمیایی کان، میکرودربراسۆنی، لەیزر، ای ال پی و باقی شێۆازە کان گە رمه ۆ کردنه ۆه. ئه م جۆرە دە رمانانە دە تۆانێت پارە ۆ وە خت تان هه دە ر نادات.

کارزانانی ئێران له وە سایل و تکنۆلوژی باشتر ئێستفادە دە کەن تا ئەوه که له شێۆه کان دیکه کەلک وەربگرن، ئەم شێۆە گەله وە کوو لەیزیک و بووتاکسکه باعێس دەبت جۆانی تان زۆرتر بت و ئێوە یش وە خت که متر له دە س بە ن،بۆ هەندی له شێۆە گه له لازم نیه شەۆ له بیمارستان بمێنینەوه، بەس هەزاران دۆلار پارەتان بۆ دەمێنێته ۆه. ئێۆه دەتۆانێن شێۆە درووسەکان لە ناۆ کلینیکەکانی ئێران بجوورن و ۆا بزانن لەماڵ خۆتانن و تەڵخ تان لێ نه چێت.

ئه و عه مه لانه که نەشتەرگەری لازم نابێت:

نەشتەرگەری بی عەمەل

بۆتۆکس

ئه م عه مه له سه ردە مێک بۆ کۆرت کردن تۆێل به کار دێ، بۆ هه ڵ کێشاندن دە ۆ رو بە ر برۆ و هه روە ها بۆ قه ۆی کردن مڵ.بووتاکس پێس تازە تر و نه رم تر دە کات.بووتاکس بۆ سه ر ئێشه ی میگرێن، زۆر عارە ق کردن و ئێسپاسمه کانی مل ۆ چاۆ ئه رزشی بت.

لایه لابردن شیمیایی پێس

لایه لابردن پێس بۆ دە رمان و جۆانکاری له شێۆه، مڵ، یا دە س به کار دە چیت. له م شێۆە پێسه پیرە کان له بە ین دە چێت و لایه ی تازە تر درووس ئه بێت، که هه ر وە کوو پێس یه ک ساله جۆان و تازە دە بێته ۆه. ئه م دە رمانه بۆ حه زڤ ئه ۆ کێشانه که له به ر زام یان پیری دە رکه وتۆە ئه نجام دە بێت. لایه به رداری پێس بۆ به عزێ دە رمان وە کوو جێگای زپرکه و گۆراندن رە نگ پێس ئه نجام دە بێت.

نەستەرگەری بی عەمەل

پرکردنه ۆە کان ( پر کردن لچ، پر کردن پیرۆ کەکان،پر کردن شێوە)

له ئه نۆاعی پر کردن، پر کردن پێس،پر کردن ته زرێق، پر کردن چینه کان که به شێۆە ته زرێق دە بێ تا قیافه ۆ جۆانی خه لک عه وە ز بکات.لئ دە لیل مۆهێمه کانی پر کردن دە تۆانین له پر کردن جیگای زیتکه، ناراحه تی، خه ت پێ که نین، خه ت به ێن برۆ، خە ت گۆشه ی دە م،مه رز لچ، سووتیان، زام و زیتکه،خه ت جێگه رە،خه ت تۆێل ناۆ بۆە ێن.

نەشتەرگەری بێ عەمەل

کێشە و عەیبەکان پێس HIFU

ئۆلتراپی یان اچ آی اف یو شێۆازێکی بێ عەمەلە کە بۆ لابردن سفت کردن، و سافی پێس دەمووچاۆ، مل، کەپۆ، چناکە و باقی جێگا ناسکە کان بە کار دێت.لە تەرێق سۆنۆگرافی ئەۆ ئێنرژی سەۆتیە لەبان پێس حەساب دەکات ۆ لایە ضێریە کان چاکتر بررسی دەکات، کە دەچێتە ژێر پێس و بافتی عەوەز دەکات ۆ شێۆاز پێس جۆانتر دەکاتەوە.

نەشتەرگەری بێ عەمەل

سه هۆلاندن چه ۆری

یه کێ له ۆ دە رمانانه که ده تۆانێ چه ۆری که متر دە کات و نیازی به عه مه لات نیه، سه هۆلاندن یان رچاندن چه ۆری له ژێر پێس زک یا ئه ندامانی دیکه س.ئه م عه مه له به دە زگای تایبه ت که به ئاسایی رە ق دە بێ و چه ۆری کان ژێر پێس له به ین دە بات. زۆرتر بۆ ئه ۆ جێگانه که به راحه تی ناتانین که چه ۆری کانی له به ین بۆە ین ئه نجام دە بێت، وە کوو باسک،پشته ۆە،abs,ران ناۆەند،ژێرچناکه.

نەشتەرگەری بێ عەمەل

میکرۆدرێم آبریژێن

یه کێ له ۆ شێۆازانه که بێ ئه ۆه ی عه مه لیات ئه نجام بدە ین دە تۆانین له بان پێس نیمه ته رە کان ئه نجامی بدە ین ،به حه زڤ کردن ئه م لایه له پێس ، حه تم که پێس جۆانتر دە بێت و به شێۆازی نۆی دێته چاۆ خه لک.له به ین ئه ۆ عه مه له کانی دیکه میکرۆدربراسیون له ۆانه یه که خه لک دۆای ئه ۆه په شیمان نابێته ۆه و پێس و یان رە نگ ءه وه ز نابێت.

نەشتەرگەری بێ عەمەل

ته زرێق چه ۆری

ته زرێق چه ۆری یا جێ به جێ ردن چه ۆری یه کێ له رێگه کان دە رمان بۆ جۆانتر کردن پێس و شێۆازی ئه ندامانه،هه دە ف له جێ به جێ کردن ئه وە یه که چه ۆری ئه ۆ جێگانه که زۆرترە ئێنتقال بدرگێت بۆ باقی ئه ندامه کان له ش بۆ بان بردن حه جم، و یان ئه ۆ چرکینه ناحه زانه که له بان له شه ۆ هه یه. ته زرێق کردن چه ۆری شێۆە ی درووس و دە ۆام دار له تێکه ل کردن بازێ له شێۆە کانی دیکه ی دە رمان که بۆ جۆانتر کردن شێۆاز لێ ئێستفادە دە کرێت.تە زرێق چه ۆری بۆ له به ێن بردن جێگای زپرکه ئه نجام دە بێت و بۆ ئه ۆ که سانه یس که دە یانه ۆی لیپۆساکشێن ئه نجام بدە ن ته زرێق چه ۆری دە تۆانێت دە رمانێک چاکتر بێت.

له یزێر

جۆانکاری به شێۆە ی له یزر نووری ده تۆانێت زە حمه ته کان جۆانکاری که متر کات و زۆربه ی له ئێختلاله کان و کێشه کان پێس وە کوو دە رمان رە نگدانه کان ئه نجام بدات.دە زگاکانی له ێزری به شێوە ی دە قێق دە تۆانێت رە نگدانه خرپه کان له نه زەر بگرێت و بێ ئه ۆە ی که زە رە رۆ کێشه ی بۆ پێس درووس کات جێ به جێ دە بێت. دە زگاکانی لە یزری نووری له کاربردە کانی دیکه ی دە تۆانین له ساف کردن پێس، نه رم کردن، پێس کان دە ۆر چاۆ، له به ین بردن خه ت بان پێس، لا بردن سووری پێس،و حه زڤ کردن قژ ئێشارە که ین.

لیپۆله یز له یزری

لیپۆله یز له یزری که به ناۆ له یزر لیپۆ ناسراۆه دە رمانێک بێ نیاز له عه مه لیاته که بۆ لا بردن چه ۆری کان ژێر پێس ئه نجا دە بێت.ئه م شێوه بۆ ئه ۆ جێگانه که له به رانبه ر رژیم و وەرزش قە ویه ئێستفادە ئه بێت، وە کوو چه ۆری کان دۆر زک. له م عه مه له په رتۆ له یزر به کار دە برگێت که چه ۆری له به ین ئه چێت، وە کوو لیپۆساکشێن نیه و له ته رێق مه کێش چه ۆری حه زڤ دە ۆێت.

ئێسکلرۆتراپی

ئێسکلرؤتراپی بێ ئه وە ی که عه مه لیات له سه ری بکرێت ئه نجام دە بێت و له ته رێق ته زرێق مه ۆاد شیمیایی به ره گه کان ئه نجام ئه درگێت. که دۆای ئه وە به ناۆ رە گه کان ته زرێق بوو باعێس ئه وێ که شێۆە ی ناوە ند رە گ له به ین بچێت و خۆێن له خته بێت که دۆاجار خۆێن له ناۆ رە گه سالم کان رە د ئه بێ و له ختە که جه زب ده بێت و لا ئه چێت.ئێسکلرۆتراپی بۆ دە رمان وە رید واریس به کار دێت.

لەگەل مان پەیوەندی بگرن

هه ر ئیسته ڵه ۆاتس آپ/ ڤایبر/ تلێگرام /ئیمۆ/به ژماڕه ی 989129570479+ یان ئیمه یل info@arimedtour.com په یامه ک بنێرێن و پڕسیاره کانتان بۆ هاۆکاره کانمان بنێرێن تا له لایان دووکتر کان ئیمه جۆاۆیان بدریێته .ئێۆه ده توانن له سه ر ئه ۆ عه لامه ته له ژیرتڕ کلێک که ن و کاغه ذی شڕکه تمان بنووسن.

چه پێش تت ئه ۆ کاته ئه ئێوه له گه لمان په یوه ندی بگرن ?
له باڕه ی ده رمانێ که اتانه ۆێت سۆال بکه ن .
پرسیاره که تان له لایان دووکتره کانمان له کۆمپانی ئاریا جۆاۆ ئه دڕگێت.
ئه ۆ که سه که له به ر ده س دووکتر هه س له ته ڕێق کاغه زێ که نووسراوه له گه ل تان په ێوه ندی ده گرین و ئیتلاعات زۆرتڕ تان پی ده درگێت .

[ARForms id=118]