خه لک هەڕگێز ناتۆانن رابتەی به ین قژ ۆ جۆانی قایم کەن و بلێن که وا نیه،له بارەی چاندنی قژ له وڵاتی ئیران چه ن دانه مۆرد مان هه یه، وه کوو وه رگردن له دایک و باۆک، کیشه ی هۆرمۆن،  رادیۆ تڕاپی ۆ ئه وانی دیکه، که ده توانت قژ که مه ۆ کات وه داێڕزنت. بۆ حه ل کردنی ئه م کێشه له ۆلاتی ئیران دووکتر و جه راحانی زۆر قه وی مان هه یه که تۆانیانه به ده ره جه ی زۆر له مۆه فه قیت ده س په یا که ن، وه ئیسته هیچ جێگه ی نێگرانی نیه بۆ ئه و که سانه که پێان خۆشه قژێ جوان تڕوو زه ریف یان بت.

چاندنەوەی قژ

تێکه ل کڕدن قژ بە عه مه لیات یه کێک له ریگه گه ل به ده س هێنانی ئه م ئاوات و هه ده فه یه, هیچ خه م تان له بابه تی زۆر تڕ کردنی ئه ۆ جێگانه که موویان که مه نه بێت ,فوولیکوول های قژ له یه ک ته ره ف له شه ۆ جێ به جێ ده بێت که پێ ده ڵێن ساێتی ئیهدا کۆنه نده .جێگایکی بۆر به ناۆ ساێتی وه رگیران . له یرا به راحه تی ده تۆانین بلێن که ئه م عه مه لیاته بۆ پیاۆان زوڕ تڕ کاربردی هه یه وه ده توانت بۆ رییش و سمێل و بڕۆ به کاری بۆه ن .
سێ رێگه ی ئه سلی مان هه یه بو تێکه ل کردنی عه مه لیاتی قژ : یه کێ له ۆان جێا کڕدنی فولیکولار ( FlT), دووهه می هه ل رژاندن واحدی فولیکولار ( FUE) و تێکه ل کردنی واحد فولیکولار( FUT) وه هه ر وه ها به ناۆ عه مه لیاتی نه وار
فولیکولار ( FUSS) ده ناسرێت . بۆ یه که م جار ئه م عه مه لیاته له لای دووکتر له مه ته بی خۆی به شێوازی له هۆش بردن که م ئه نجام ده بێت, که دۆایی به ۆ جۆره که بۆ نه خۆش خاسه ۆ باقی زه مان گه ل عه مه لیات درووس ترین ریگه هه ڵ ئه ژبێرێن که خاسترین نه تیجه ی بۆ پش بێت.دووکتر ده تۆانێت دوو ریگه بۆ گه یشتن به هه ده ف خاستر تێکه ل کات .

رێگه های جیاۆاز بۆ تیکه ل کردنی قژ له ژێرتڕ نوسراۆه :

چاوەندنەوەی قژ

هه لرژاندنی واحدفوولیکوولی

له ئێستخراج فوولیکوولار (FUE), هه ر فوولیکوول قژ له پێس سه ر یان له هه ر جێگای تر وه کوو پا یان رییش یان ده مووچاۆ حه زڤ ده بێت , بێ ئه ۆه که نه ۆار له بافت هه ل بگرن, له ئه م شێۆازه هیچ زه خمێک جێ نامێنێت و زووتر نه خۆشین چاک ده بێت . ئه م شیوازه 8 ساعه ت به درێژا ده چێ و بۆ چاک بوون به س چه ن روژ ئیدامه ی هه یه , باشتره بزانن که FUT هێژاتر له ۆ شیۆانی دیکه ی تێکه ڵ کردن قژه. هه روه ها ته نیا فه رق له به ین FlT و FUE ئه ۆ وه سیله یه که بۆ خاڵی کردن یان جێا کردن واحدێ تێکه ل کراۆ فوولیکووله.بۆ اۆه ی که عه مه لیاتێ باشترمان بت ده تۆانین ئه ۆ دوو شێوه تێکه ل که ین.

چاندنەوەی قژ

جێا کردنی فوولیکوولار

جێا کردنی فوولیکوولار یه کێ تر له شێۆه کانی تێکه ل کردنی قژه. ئه م شێۆه زۆرتر بۆ ئه ۆ ئه ندامانه ی که پێان خۆشه قژیان کۆتا نێگا بێرن, له ئه م شێوه فوولیکووله کان له جێگه گه لیک که فوولیکوول ئه ده ن جێا ده بێت و دۆاجار به تیکه گه ل بووچکتر له ناۆ سایت دای ده نێن . هه موو ئه و کارانه له 10 ساعه ت جێ به جێ ده بێت. ته نیا یه ک فه رق له به ین FlT و FUE هه س وه ئه ویش وه سیله ی خاڵی کردن یان جێا کردن واحدی تێکه ل کراۆ فوولیکووله.بۆ ئه وه ی که عه مه لیاتێ باشترمان بت ده تۆانین ئه و دوو شێوه تێکه ل که ین .

 تێکه ل کردنی FlT و FUT

په یوه ند کردنی FlT و FUT ده تۆانێت بۆ تیکه ل کردن قژ ئێستفاده بت .ئه م شێۆازه بۆ نه خۆشه کان که تاسی قژیان هه س ئه نجام ده ده ن , له ئه و شێوازه FlTو FUE له گه ڵ یه ک ئه نجام ده وی, و زۆرترێک له په یوه ن ده کان له بان پێس سه ر ئه نجام ده بێت ,ئه م عه مه لیاته له یه ک ده فعه به شێوه ی له هۆش بڕدن ئه نجام ئه ۆیت وه له پشت سه ر نیه.

چاندنەوەی قژ

FUT په یوه ند واحد فوولیکوولار

په یوه ند واحد فوولیکوولار به ناۆ عه مه لیاتی فوولیکوولار FUSS ناسراۆه , ئه م شێۆازه به ره سمی قه دیمی که یه کیک له شێوه کانی تر پە یوند قژه. له م شێوه , نه وار گه لێک ناسک چه ند گانه یه , که به ناۆ میکرۆ گرافت ناسڕاوه , له به خش ناۆه ندی سایت که ناسڕاۆه ( وه ەا له پشت سه رتان ) حە زڤ ده بێت. وه هه ر نه ۆار دۆایی به جێا به ئه ۆ جێگانه که نیازه په یوه ن ده بێت.

رێن ۆ / یان په یوه ن سمێڵ ( په یوه ن قژ ده مووچاۆ)

له م چه ن وه خته که گۆزه ڕا پێاۆانێک زۆر حه زیان له په یوه ن کڕدن رێن یا سمێڵ خۆیان بووگه , ئه ۆان به دۆایی رێن یان سمێڵ ناسک و باریک له ناۆ روومه ت یانن. له دە س دان رێن یان سمێڵ به بۆنه ی نه خۆشین چڕک له پێس , یان نه خۆشین دایک و باۆک یان , یان زام, قژ یان له ده س بچێت . هه ر دووی FlTوFUT ده تۆانین لە عه مه لیاتی په یوه رێن و سمێڷ به کار بۆه ین.

چاندنەوەی قژ

په یوەند برۆ

بڕۆی خ ۆ وه ر یه کی له ۆ ئه ندامانه ی جۆان کردنی روومه تی خه لکه ,زۆربه ی ئه و که سانه که عه مه لیاتی په یوه ن بڕۆ ئیختیار ده که ن که خۆیان به خۆڕایی برۆی جۆان یان هه یه به ڵام به ۆ بۆنه تن بۆ عه مه لیاتی بڕۆ که یان بڕۆیان قرتیاگه یان سووتاۆه یان زام و ژنتیک له بان یان ئه سه ری داناۆه.ئه م عه مه لیاته ده تۆانێ له ته ریقی FlT و FUT ئه نجام بت . ئه م شێۆه له گه ڵ بێهۆش کردن ئه نجام ئه بێت و دۆای عه مه لیات هیچ عه مه لیاتی دیکه ی تێدا نیه ,زوو چاک ده بێت و بۆ هه میشه نه تیجه ده دات.

چاندنەوەی قژ

خۆار هاوردن خه ت قژ (خۆارهاتن توێڵ)

که مه و کردن خه ت قژ و یان که م کردن خه ت توێڵ ,عه مه لیات جوانکاری بۆ پیاۆان و ژنان که پیان خۆشه توێڵ یان که متڕ بێت وه له جیاتی قژیان زۆرتڕ بت , وه ئه م شێۆه به ده سکاری توێڵ یا په یوه ن قژ جێ به جێ ده بێت , له شێوه ی دووهه م قڕتاندن له به ر خه ت قژ ئه نجام ئه وت , ئه گه ر نیاز بت له به ر شه قه قژ وه رده گرین,دۆاجار بافتی پێس ده چیته سه ره ۆ و یه ۆاش یه ۆاش کێش دێت ,دۆاجار خه تی قژ دێته خۆارتر. وا پێش دێت که تۆزێک له پێس توێڵ شایه د 2 سانتی متڕ جێ به جێ ده بێت و حه زڤ ده بێت . وه کوو هه ر عه مه لیاتی جۆانکاری دیکه ,عه مه لیاتی خۆارهاۆردن قژ ده تۆانت تێکه ل بێ له گه ل باقی عه مه لیاتی جوانکاری, وه کوو کێشاندنی بڕۆ , گۆڕاندنی توێڵ , بۆ به ده س هێنانی نه تیجه ی جۆانتڕ.ئه م عه مه لیاته 2 ساعه ت توول ده کێشێت وه نه خۆش یه ک شه ۆ له بیمارێستان ده مێنت.

پلاکت هه س پلاسما (PRP)بۆ قژ

پڵاسمای غه لیز پڵاکت (PRP) بۆ ساق کڕدنه ۆه له نه زه ر گیراۆه ,که یه کێ له ئه من ترین عه مه لیاتی جوانکاریه که نیازی به جه راحی نیه .بۆ ئه م شێوه له عه مه لیات ته زڕێق کردن پلاکت گه ل قه ۆی بۆ ئه ۆ جێگه سه که نیازی به ساق کردن هه س,دۆای ئه وه خوێن نه خوش سانتریفووژ ده که ین به مۆده تی 10 ده قیقه . ئه م نۆع ده رمانه ده تۆانێ بۆ له به ێن بردنی چڕچ و لۆچ , جێگه گه ل تاریک له دۆر چاۆ , بافت زه عیف پێس ,خه ت توێڵ, خه ت که نین ,خه ت گه رده ن , چرچ و لۆچ پشت ده س و رزیان قژ. ئه م نۆع عه مه لیاته فوولیکوول گه ل قژ ته حریک ده کات و قژ های ناسک ,قه ۆی ئه کات و ئه نازه ی قژ فره تڕ ئه کات و دۆایی قژ نۆی دێته بان.

په یۆه ندی له گه ڵ ئیمه بۆ ئه نجامی نەشتەگەری

هه ر ئیسته ڵه ۆاتس آپ/ ڤایبر/ تلێگرام /ئیمۆ/به ژماڕه ی 989129570479+ یان ئیمه یل info@arimedtour.com په یامه ک بنێرێن و پڕسیاره کانتان بۆ هاۆکاره کانمان بنێرێن تا له لایان دووکتر کان ئیمه جۆاۆیان بدریێته .ئێۆه ده توانن له سه ر ئه ۆ عه لامه ته له ژیرتڕ کلێک که ن و کاغه ذی شڕکه تمان بنووسن.
چه پێش تت ئه ۆ کاته ئه ئێوه له گه لمان په یوه ندی بگرن ?
له باڕه ی ده رمانێ که اتانه ۆێت سۆال بکه ن .
پرسیاره که تان له لایان دووکتره کانمان له کۆمپانی ئاریا جۆاۆ ئه دڕگێت.
ئه ۆ که سه که له به ر ده س دووکتر هه س له ته ڕێق کاغه زێ که نووسراوه له گه ل تان په ێوه ندی ده گرین و ئیتلاعات زۆرتڕ تان پی ده درگێت .

[ARForms id=118]