زۆر به ی اندامانێک که له سه ر عه رزدا ئه ژین , شیوازی لووتی خۆیان پێ جۆان نیه و یا کێشه ی  هه ناسه یان هه یه, به لام  پێان خۆشه که لووتی خۆیان عه مە ڵیاتی جوانکاری  له سه ری  بکه ن.تاران تاقانه شاری جیهانه که به ناوه ندی جوانکاری لووت ناسڕاوه،هه ر ساڵه ڕه قه می 80 هه زار عه مه لیات بو جوانکاری لووت له ۆلاتی ایران به جۆانی به ریۆه ده ده چِت، ولاتی تاران دووکترۆ و پزیشکی زوڕ ته وانمه ندی تێدایه که به باش ترین شێوه ام جور عه مه لانه انجام ده ده ن. عه مه ل کردنی لووت به و شێوه که خۆتان له سه ری سوۆر ده بنۆ پێتان جۆانه به رێوه ده چێت، دووکتران و پێزیشکان موته خه سس  عه مه لی جۆان کردنی کومپانی ایمه رأی و نه زه رو هوۆیان ئه وه ێه که له باش ترین تکنۆلۆژی جیهان دا استیفاده بکه ن.

ۆێنەی لووت

عه مه لی جۆان کڕدنی لووت به دوو شێوه به رێوه ده چیت ـ عه مه لی جوان کردنی کڕاوه و عه مه لی جۆان کردنی به ستراۆ، هه موو ئه م چتانه به شه رایتی خوتان به ستگی هه یه که یه که م جاره عه مه لی ده که ن یا دووهه مین و یان سێ هه مین جار…

شێۆازە رایجەکان عەمەلی لووت:

عه مه لی جۆان کڕدنی لووت بۆ یه که مین جاڕ

ئه م عه مه له بو ئه ندامیک به ڕیوه ده چێت که تا ئیسته هه رگیز عە مە ڵی جۆان کردنی لووت یان نه بووه وه ئه مه ئه وه لین  عه مه لیانه، عه مه لیات ئه وه لیه له دوو به خش دایه ساز کردنی شێوه یک جوان له لووت و لابردنی کێشه ی  هه ناسه بۆ اندامانێک که کێشه ێ لووتیان هه یه، له یه که م عملیات زوربە ێ له و کێشانه ێ که له استقانه کان یان غۆزڕووفه کان هه یه به ۆ شێۆازه که خۆت دڵت له سه ڕیه عه مه ڵ ده کریه و هه موو کێشه ێ له یه ک یان دوو ساعه ت له عه مه لیاتی جوانکاری بۆتان جێ به جێ ده کرێت.

عه مه لیاتی دووهه می جوانکاری لووت

ئه م عه مه لیاته بۆ اندامانێک جێ به جێ ئه بێت که له عه مه لی یه که م هه ندێ کێشه یان بۆ ساز کڕاۆه و ڕنگه که بۆ دووهه م جار بێنه ۆه لای دووکترۆ کێشه ی خۆیان چاڕه سه ڕ بکه ن , دووکتۆر سه یری لووتی ئه ۆ ئه ندامه ده کات که استقان یان کێشه هاێ دیکه ی بۆ پێش نه هاتۆێت ۆ ئه بێ چاره سه ر بکڕێت , ئه م عه مه لیاته به   ـ پڕۆسیجڕ ـ ناسڕاوه و له چۆار ساعه ت جێ به جێ ده بێت.

ڕینۆ پڵاستیی ڵە وڵاتی ئیڕان

ئیڕان به ناوه ندی عه مه لی جوانکاری لووت له جیهان ناسڕاوە، له ئیڕان ئه ۆ اندامانه که عه مه لیاتی جۆانکاری لووت ئه نجام ئه ده ن هه ۆت به رابه ر وڵاتی آمریکایه،ژنان ۆ پیاۆان ئیڕان له بیست ساڵ پێشه وه زۆرتر له هه موو کات حه زیان له وه یه که عه مه لیاتی لووت ئه نجام بده ن،به ۆ بۆنه که له ئیڕان دا زۆربه ی له ئه ندامان شیۆازی لووت یان به نسبت خه لکی خاورمیانه ناحزتڕه و پێان خۆشه جۆانی که ن , خه ڵکی ئێڕان  لووت یان شێۆازی ڕۆمی هه یه و به ڵام چاۆ و ده م یان زۆر جوان تره ,فره که س وا ده زانن ئه م آمار که گیڕاوه به ۆ بۆنه وه هه س که ژنانی ئیڕان لباسان پۆشراو ده که نه به ریان و حێجاب یان هه یه وه ئه م مه سله بوه به هۆی ئه وه که زورتر حه ز له ڕینۆ پلاستی که ن, پێمان وایه که چۆن لێباسان به سڕاۆ له به ر ده که ن ,تۆاۆ جوانیان له ده موچاۆیانه که کی جۆانتره , به س فکریان له بان لووت دا ده نن, به م بۆنه بوو که دووکتران و موته خه سس ئێرانی کان زۆرتر به م عه مه لیات جۆانکاری مه شغوول بوون. هه زاران عه مه لیاتی جۆان کاری لووت له ئیڕان به رێۆه ده چێت وه دووکتران ئیڕان له م نۆع عه مه لیاته زۆر پیرۆز و به رێۆه چووگن. دووکتڕانه که مه شغوولی کاڕی ڕاینۆپلاستین له ناۆ رۆژدا ده تۆانن چه ند جار عه مه لیاتی ڕاێنۆ پلاستی ئه نجام بێده ن.دووکتڕانی موته خه سس ئیڕانی له جیهان دا زۆرتر له ئه ندامانی دیکه ناسڕاۆن و ناۆدار، هه ر چی ساڵه زۆربه ی له خه لک له ولاتی خارجی بو ئیڕان دێن تاکوو وه ک ئه ندامانی دیکه لووت یان عه مه لیات له سه ری ئه نجام بده ن وه ئه م عه مه لیاته له لایان که سانی مه شەوور به رێوه ده چێت.

هه زینه ی ڕینۆپلاستی له ئیڕان

عه مه لیاتی لووت له ئیڕان زۆر به ئاسایی جێ به جێ ده بێت و موە فە قیه ت زۆری له گه ڵ هه یه , جێا له ۆ به حسه پاڕه که یشی زۆر که مه ۆ بۆ ئه ندامان مۆتە قازی به نرخه , هه زینه ی ژیان له ولاتی ئیڕان زۆر له خۆاره وه بۆ بۆنه و به ئاسایی ده تۆانن کارو ئیشی دووکتری خۆتان به نرخ که م وه ربگڕن.

لەگەل مان پەیوەندی بگرن

په یۆه ندی له گه ڵ ئیمه بۆ ئه نجامی عه مه لیات لووت.
هه ر ئیسته ڵه ۆاتس آپ/ ڤایبر/ تلێگرام /ئیمۆ/به ژماڕه ی 989129570479+ یان ئیمه یل info@arimedtour.com په یامه ک بنێرێن و پڕسیاره کانتان بۆ هاۆکاره کانمان بنێرێن تا له لایان دووکتر کان ئیمه جۆاۆیان بدریێته .ئێۆه ده توانن له سه ر ئه ۆ عه لامه ته له ژیرتڕ کلێک که ن و کاغه ذی شڕکه تمان بنووسن.
چه پێش تت ئه ۆ کاته ئه ئێوه له گه لمان په یوه ندی بگرن ?
له باڕه ی ده رمانێ که اتانه ۆێت سۆال بکه ن .
پرسیاره که تان له لایان دووکتره کانمان له کۆمپانی ئاریا جۆاۆ ئه دڕگێت.
ئه ۆ که سه که له به ر ده س دووکتر هه س له ته ڕێق کاغه زێ که نووسراوه له گه ل تان په ێوه ندی ده گرین و ئیتلاعات زۆرتڕ تان پی ده درگێت .

Nose Reshaping Testimonial Videos

Before and After Rhinoplasty (Nose Job) Photos

[ARForms id=118]