نەشتەگەری چاو

باشترین دووکتران لە تەرێق عەمەلیاتی چاۆ و خەمەتە کان بۆ ئاگاداری و کەڵک وەرگردن لە تکنۆلوژی بۆ شێۆە کانی دەرمانی چاۆ لە ئێران ناسراۆن

دابەزاندنی کێش

خۆارهاوردن وەزن بۆ ئەۆ ئەندامانە کە زۆرتر لە 30 تا 200 کیلوۆگرام ئیزافە وەزن یان هەیە

نەشتەگەری جوانکاری

عەمەلیات پلاستیک، عەمەلیات لووت، عەمەلیات لووت، عەمەلیات گۆێچکە، بێلفارۆپلاستی، ئیمپلەنت دیان، پڕۆتێز مەمک، لیپۆساکشێن …

نەشتەگەری لووت

رینۆپلاستی (جۆانکاری لووت) رینۆپلاستی ئەوەل (عەمەلی لووت)، رینۆپلاستی دووهەم ( دۆارە بینین لووت)

جوانکاری پلاستیک بێ عەمەل

بووتاکس، پرکۆنەنده دەمووچاۆ، تەزرێق چەۆری، حەزڤ موو بە لەیزر، حەزڤ جۆش، حەزڤ پێس ئیزافی بە لەیزر

چاندن ددان

بە جۆانکاری دیانتان دەتۆانن هەم سڵامەتی تان حەتمی کەن هەم ئەۆە کە پێ کەنین تان چەرمگتر ۆ جەزاب تر بێت.

چاندنی قژ

هەم بۆ ژنان و هەم بۆ پیاۆان دەبێت وەکوو داچەقاندن سمێل،قژ، یان بۆ بەرگیری لە دارزیان ڤژ

مندالی بلوری

شێۆە گەل تازە بۆ منالدار بوون و ژیان کردن وەکوو هەموو دایک و باۆکەکان دیکە

چاندن ددان

نەخۆشین پوک، رز بوون ددان،لە دەس دان مینای ددان،کێشەی ددان،یان بۆنی ناخۆش هەناسە

قوڕگ،گوێ،لووت

گۆێ، ئەڵق،لووت ، هەموو ئەم ئەندامانە بە یەک وەسل هەن و دەتۆانین کار کەین لەسەری

پزیشکی دڵ

نەشتەگەری دڵ وەکوو حەملەی دڵ، سەکتەی مەغز…

 ئۆرتوپێدیک

ئاگاداری کردن ئورتۆپدێک وەکوو ئەژنۆ،لاق،قۆلەنج،ئەرەنج، نەشتەگەری پشتەمازە

دەرمان شێرپەنجە

شێرپەنجە ی استقان، شێرپەنجەی مەغز، شێرپەنجەی مەمک، شێرپەنجەی خناوکە، شێرپەنجەی جەرگە،شێرپەنجەی پوف

نەشتەگەری تێکڕایی

لە بابت میعدە،کیسە ی زەرداۆ،جگەر،پاگرە،لوک تیروئید،پوف،شێوەکان مامۆگرافی و…