نەشتەرگەری دابەزاندنی کێش لە ئێران،له شیوازێ ژیانی ئیمرۆژی زوربه ی له ئه ندامان کە نه خۆشینی قه له ۆ بوون و وه زنی ئیزافه یان هەیە زۆر بە چاو دیت.بۆ ئه وه ی که ئاگادار بن که وه زن درووس چه وه زنیکه,بان بوون وه زن ( قه له ۆ بوون ) وه نه خوشین گه لی که تیکه ل به ته ک ئه و هه س, ئه توانن bml خوتان له گه ل به ش کردنی وه زن تان ( له کیلوو گره م) له گه ل بالا برزی خوتان له ( متری موره به ع ) حه ساۆ بکه ن.
ئه م شیوازه وایه که , ئه ندامێک که وه زنی 80 کیلوو گرمه و بالای 165 سانتی متڕ , bml بۆی 29 له نه زه ر ده گرین ( 29.38=1.652).
ئه ندامێک که شاخسی 30 ئه ندامانێک که 30 تا 200 کیلوو گره م وه زن یان زوڕتره ده تۆانن عه مه لیاتی خۆار هاتنی وه زن یان ئه نجام بده ن وه به وه زنێک که خویان حه زیان له سه ریه بگه ین.
گرووپی دووکتران مۆته خه سس له ئیران به ئیۆه مه جموعه ی گه وره له عه مه لیاتی خوار هاتنی وه زن به حاله تانی زور باش و تایبه ت خه مه ت رسانی ده که ن.ئه م شیوازانه ده تۆانی عه وارزێ تایبه تی قه له ۆ بوونی هه روه کوو نه خۆشینی قلب, عروق, فشار خوێن بان , سه ندڕۆم متابوولیک و سه ندڕۆمی قه له ۆ بوون تان به ئه و جوڕه خوتان حه زتان لیه روو به خوار بۆات و ئه م جار ئیوه یش به ۆ شته که پێتان خوۆش و جۆانه بگه ین.

نەشتەرگەری دابەزاندنی کێش لە ئێران

عه مه لیاتی خۆار هاتنی وه زن بۆ ئه م ئه ندامانه امۆژاری ده کرێت و له ئه م شه رایته ده تۆانن ئه نجامی بده ن:

  • قه له ۆی زۆر که bmi بان 30 بت
  • ئه گه ر bmi بان 35 بت کێشه ی زور جدی له گه ل قه له ۆ بوون هه س,وکوو ئه و نه خوشینانه دیابت, ئێش شه دید مه فاسیل یان آوینه ی خه وو که به نه زه ر دێت که به عه مه لیاتی خوار هاتنی وه زن درووس بت.
  • ئه توانین بلێن که bmi بان 30 نه خۆشین های قاتی کراۆ وه کوو فیشاڕ خۆین بان , کولوستڕۆل بان وه دیابت و آوینه ی خه وۆ له به ر ده گریت.
  • به عزی نژادانی ( ئاسیای جنوب شه رقی وه هندی) که قه له ۆ بوونیان خۆار تر له بۆ عه مه لیاتی له ده س دانی وه زن له bmi خۆارتڕ (27/5) ده تۆانن ئه نجام بده ن ئه وه که نه خۆش چه عه مه لیاتی ئه نجام بدات به شه رایتی نه خۆش که دووکتری مۆته خه سس له به ین چه ند نوع عه مه لیاتی خۆار هاتنی وه زن بو ئه وه ی که درووس ئه نجام دراوه له نه زه ری ده گرێت.

عەمەلیاتی شێۆە رووبازاری کان بۆ لە دەس دان ۆەزن و خۆار هاتن وەزن:

دابەزاندن کێش

بالۆن ناۆ زک

عه مه لیاتی بالۆن زک جوڕی ڕیکی ئه خات که  ئیوه زووتر حس که ن که زۆڕ  ناتۆانن نان  بخوۆن,له ئه م عه مه لیاته پزیشکی مۆته خه سس ئیوه ده توانێ بالونێک بچوک له ته ریقی ئه ندۆسکوۆپی له ناۆ زک تان دا مه رزنت, و ئه م عه مه لیاته ئیجازه نادات که زۆرتڕ نان بخۆن.ئه م عه مه لیات به کامل له هۆش چوون اندامان ئه نجام ده بێت و دڕیاگی له ش له سه ری ناکرێت.دوۆای 6 مانگ  ئیوه 25 تا 30 ده رسه د انازه ی له ش تان له ده س داۆه وه ئه مه دواایی اۆیته هۆی بو ئه وه که بالۆنی زک تان هه لبگرن .ئه م عه مه لیاته زور به راحه تی و آسان ئه نجام ده بێت وه هیچ جۆر عه وه ز بوون اناتومی له شی له گه ل نییه به م بۆنه وزور که س پێان خوشه که ئه نجامی بده ن.

دابەزاندنی کێش

نەشتەرگەری ئەڵقە ی زک (وەسل زک)

به ستن زک ,یان  شه یریت کردنی اندامی گوۆارش ,یان شه یریت زک هه ر سێ وه کو یه ک ناۆی لی ده به ن .که ده توانی یارمه تی تان بدات که نان که متر بخۆن , له ئه م تکنیکه یه ک باند  قرس وقایم له دۆر بان سه ری زک داده نڕیت که کیسه ی بچووک له بان زک درووس ئه کات . له م جۆر عه مه له هیچ خراپ کاری ناکرێ وه غه زا به شیوازی ئاسایی خوێ کۆرت ده بیت. له ئه م شیۆازه ئیۆه 40 تا 50 ده رسه د ئه نازه ی له ش خۆتان له ده س ده ده ن و هیچ داخۆازیک نیه که ئه ندامیک له زک یان رووی تان بقرتنن.

نەشتەرگەری چینە ی زک ( چیینه کردنی زک )

عه مه لیاتی پالپوسکوپیک زک به ناۆی لارواسکۆپیک زک و چییا کردنی زک ناسراوه. ئه م شیوازه ئامانجی  بچووک کردنی زک له سه ری هه س, له عه مه لیاتی لارواسکۆپیک به ساز کردنی زلی کۆک بۆ قایم کردنی زک استیفاده ده که ین ,وه به م شیوازه  نه خۆش پی وایه که دیکه ناتۆانت نان بخوات و به س تێری خۆاردوه.له ئه م شیۆازه ئه نازه ی زک 40 ده رسه د که م ده بێت وه و دۆاێ ئه وه که ده ستان کرد به نان خۆاردن ته نانه ت تۆزی له نان حس ده که ن.ئه م عه مه لیاته به عه مه لیاتی لاپاراسکۆپی له ژێڕ له هۆش چوون عادی درووس ئه بیت وه یه ک یان دوو ساعه ت توول ده کێشێت وه تا 2 ساڵ دۆایی عه مه لیات تا 55 ده رسه د وه زنی له ش له ده س ئه چت. ئه م عه مه لیاتی 30+bmi بۆ ئه م تکنیکه ئه نجام ئه بێت.

دابەزاندنی کێش

 نەشتەرگەری اسلیو زک

عه مه لیاتی اسلیوگاسترکتومی هه ر وه کو شیوازی لاپاراسکۆپی ئه نجام ده بێت.بووچک کردن زک به ناۆ گاسترکتومی ئه ناسن ,زۆر که س به دۆاێ عه مه لیاتی خوار هاتن انازه ی له ش خۆیانن که ئه م کێشه ئه بی به هۆی اوه بن که که متر نان بخۆه ن و به م شیوازه ئه نازه ی زک بووچکتر ده بێت.زک دۆای عه مه لیات شیوازی لوله یک بچووک به خۆی ده گڕیێت.به م شیۆازه هه ر وه خت نان بخۆه ین زووتر تێڕ ده بین و هورمونی برسیه تی که متر درووس ده بێت , گرلین یان هورمونی برسیه تی هه ردوویان یه ک ریشه یان هه یه. پیرۆز بوون له م عه مه لیاته زۆر تره و ئه ندامان له دۆای دوو سال اۆل له شۆێن عه مه لیات به آسایی 60 تا 65 ده رسه د ئه نازه ی له ش یان له ده س ده ده ن.

دابەزاندنی کێش

نەشتەرگەری بایپس زک

ئه م شێۆه له عه مه لیات زک ئامانجی ئه وه ی له سه ره تا ئه ندامان زووتر ۆاز له نان خۆاردن بهێنین ۆ مه ۆادی کانی که متر بخوه ن .له ئه م شێوازه پزێشکی مۆته خه سس زک ده سکاری ده کات و کیسه ی بچووک بو زک ساز ده کات و به رووده ی بچووک ته قه ل ئه دات .ئه م شێۆازه به دوو جۆر ئه نازه ی له ش اگۆرێت.

یه که م : وه ختێ که زک بووچکتڕ ده بێت نان که متر له پێش عه مه لیات له خۆێ جێ ده دات  وه به هۆی ئه م که م خۆاردنه زووتر تێڕ ده بن.

دوۆم:له ش کالڕی که متر جه زب ده کات .

ئه م شێۆازه ده توانین له ته ریقی لاپاراسکوپی و عه مه لیات بازکراۆ به شیۆازی تیکه کانی بچووک تر ئه نجام بت.

پیرووزی زورتڕ له عه مه لیاتی بایپس زک هه یه.ساڵ ئه وه ل له دۆای عه مه لیات , نه خۆش تا 75 ده رسه د انازه ی له ش خۆی له ده س ده دات .ئه م عه مه لیاته بۆ ئه ندامانی که  bml که یان بان 35 ده رسه د بت ئامۆجاری ده کڕێت.

مینی بایپس

که م کردنی مایعی زک به دوو شیۆاز ئه نجام ئه ویت , یه ک : ئه نازه ی نان خۆاردن که م ده کات , دوو: هۆرمون کان رووده که له ئه نازه گیری ئیشتیها ده س یان هه یه ده گۆڕیت. له ئه م شێۆه زک به مری ته قه ل نه دراۆه وه بهۆ بوۆنه و نان زۆڕ ناگڕێت به خۆی .ئه م زکه تازه شیۆازی لووله ی  بووچکتر به خۆێ ده گڕێت.به م شێوازه ئه ندامی رووده له به ین ده چێت وه کالڕی و کانی که متڕ به خۆی جه زب ده کات. ئه م عه مه لیاته بۆ ئه ندامانی 35bml+ ئامۆژاری ده بت.

لیپۆساکشێن

لیپۆساکشێن به ناۆ لیپۆپڵاستیکی , لیپکتوۆمی یا لیپۆ ناسڕاۆه و شێۆازێکی  ڕاحه ته بۆ عه مه لیاتی جۆانکاری,سره نج له ئه م عه مه لیاته , ڵا بڕدن چه ۆ ری  و نه خۆشینه کانی جێگه کانی دیکه ی له شه .لیپۆساکشێن بۆ ئه ۆ جێگا له له ش زۆرتر به ریۆه ده چێت که زۆرتر رژیمی له سه ره  و ئازایی یان له وه رزش قه ۆی تڕه .به م بۆنه ۆ , ئه ۆ جێگانه که هخ س شامڵ , زک, ڕان ,پشت,بازوو, و به ڕاسی زۆربه ی ئه ۆ جێگانه که قه له وت و ده بی ڵاغه ر بن . له م شێۆازه سلوول کانی چه ۆری له ته ڕیقی ئه ۆ لووله بچوکانه ۆ خڕاپ ده بن و  له دۆای ئه ۆه زووتر له له ش دێنه درۆ . ئه م عه مه لیاته بۆ ده رمانی چاقی نیه به لگوو پێمان ۆایه چه ۆری و قه له ۆی به ده ن لابوه ین به ۆ ئه نازه که خۆتان پێ خۆشحاڵ ده بن.

چۆن لەگەڵ مان پەی ۆە ندی بگرن

هه ر ئیسته ڵه ۆاتس آپ/ ڤایبر/ تلێگرام /ئیمۆ/به ژماڕه ی 989129570479+ یان ئیمه یل info@arimedtour.com   په یامه ک بنێرێن و پڕسیاره کانتان بۆ هاۆکاره کانمان بنێرێن تا له لایان دووکتر کان ئیمه جۆاۆیان بدریێته .ئێۆه ده توانن له سه ر ئه ۆ عه لامه ته له ژیرتڕ کلێک که ن و کاغه ذی شڕکه تمان بنووسن.

چه پێش تت ئه ۆ کاته ئه ئێوه له گه لمان په یوه ندی بگرن ?

له باڕه ی ده رمانێ که اتانه ۆێت سۆال بکه ن ?

پرسیاره که تان له لایان دووکتره کانمان له کۆمپانی ئاریا جۆاۆ ئه دڕگێت.

ئه ۆ که سه که له به ر ده س دووکتر هه س له ته ڕێق کاغه زێ که نووسراوه له گه ل تان په ێوه ندی ده گرین  و  ئیتلاعات زۆرتڕ تان پی ده درگێت .

[ARForms id=118]