”بررسی وضعیت صنعت جهانی گردشگری سلامت“

توریسم پزشکی صنعتی نوپا است و در مراحل اولیه خود به سر می برد، به همین جهت بدست آوردن داده‌های معتبر در خصوص این شاخه جدید از گردشگری مشکل است. تیم تحقیقاتی وب‌سایت patientbeyondborders که معتبرترین منبع اطلاعاتی برای مشتریان درمان و سلامت است، اطلاعاتی جدید و دقیق در خصوص گردشگری سلامت، مراقبت سلامت جهانی و تجربه بیماران بین‌المللی گرد آورده‌اند.