محمد نصری در مستند چهل ستاره از تأثیر گردشگری سلامت بر اقتصاد ایران می‌گوید.