تأثیر گردشگری سلامت بر توسعه زیرساخت‌های درمانی کشورها

با افزایش دسترسی به اطلاعات و زیرساخت‌های حمایتی، تقاضا برای گردشگری سلامت روز‌به‌‌روز در حال افزایش است. تعداد افرادی که به دنبال خدمات پزشکی در خارج از کشور خود هستند نیز به شکل مستمر در حال افزایش است. این عوامل گردشگری سلامت را به یک صنعت مستقل و بخش بزرگي از اقتصاد بسیاری از کشورها تبدیل کرده است.

گردشگری سلامت همچنین یکی از عناصری کلیدی است که بر بهبود کیفیت نظام درمانی کشورها اثرگذار است. در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به شیوه‌های مختلفی که از طریق آن‌ها گردشگری سلامت زیرساخت‌های درمانی کشور ها را ارتقا داده است.