حضور هادی شجاری در برنامه‌ی بارکد: نقش گردشگری سلامت در تولید و اشتغال