آریامدتور به عنوان یک الگوی موفق ملی در کارگاه مهارتی گردشگری سلامت