متفاوت باشید و پیشرفت کنید-روش‌های یافتن مزیت رقابتی گردشگری سلامت

چالش اصلی کسب و کارهای گردشگری سلامت یافتن راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار نسبت به سایر محصولات و خدمات بازار است. بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری سلامت تمایل دارند بسیار شبیه به رقبای خود ببینند و عمل کنند. چرا؟ مدت کوتاه فعالیت در صنعت گردشگری سلامت و یا ترس از انجام کارهای متفاوت و بزرگ می‌توانند از دلایل آن باشند.

برای شناخت راهکارهایی جهت دست‌یابی به مزیت رقابتی پایدار در صنعت گردشگری سلامت این پُست را بخوانید. ما مزیت رقابتی پورتر را به زبان ساده توضیح داده و روش‌های ایجاد تفاوت در کسب و کارهای مدیکال توریسمی را بررسی کرده‌ایم.