تاثیر تکنولوژی بر گردشگری سلامت

گردشگری سلامت یکی از شاخه‌های مهم گردشگری در جهان است که بازار بزرگی برخوردار شده و با توجه به مزیت‌هایی که برای بیماران و متقاضیان خدمات سلامت ایجاد کرده روزبه روز هم در حال رشد و گسترش است. اما یکی از سوالات کلیدی این صنعت این است که تاثیر تکنولوژی بر گردشگری سلامت چیست و چطور می‌توان از فناوری برای تحول در این حوزه و بزرگ کردن سهم کشور بهره جست؟
فناوری‌های تازه پزشکی در سال‌های اخیر به تغییر در شیوه‌های درمان از یک سو و تغییر در دسترسی به درمان توسط بیماران از سوی دیگر منجر شده است. از این رو وقتی صحبت از تاثیر تکنولوژی بر گردشگری سلامت می‌شود باید از دو سوی ماجرا به این موضوع نگاه کنیم.