حضور آریامدتور در پنجمین نمایشگاه بین المللی مدشو مسکو