محمد نصری، نماینده‌ استارتاپ‌های گردشگری سلامت در نشست‌ نقد و اندیشه