موانع گردشگری سلامت
تعریف گردشگری سلامت در وبلاگ شرکت مدیکال توریسم آریا
کارمندان شاد و با انگیزه در محل کار
اخذ مجوز گردشگری سلامت از وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی در ایران
تیم آریامدتور با پنج مرد و دو زن با لباس مشکی و آبی در محل برگزاری دومین کنفرانس نمایشگاه رویداد اکو در حوزه‌ی گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم ایستاده‌اند و هادی شجاری در مقابل دیده می‌شود. پس‌زمینه صفحه‌ای از ترکیب رنگ‌های سفید و بنفش است.
بیمار اروپایی که برای عمل بینی به ایران سفر کرده بود در کنار مترجم درمانی آریامدتور با رضایت و خوشحالی آخرین لحظات سفر خود را به یادگار ثبت می‌کند.
محمد نصری در کنفرانس و همایش گردشگری تاجیکستان
صنعت مدیکال توریسم و رقبای ایران و شرکت‌های تسهیل‌گر گردشگری سلامت در ایران